ห้องประชุมออนไลน์โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล

ห้องประชุมออนไลน์โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่

เข้าสู่ระบบรายงานระดับปฐมวัย                เข้าสู่ระบบรายงานระดับขั้นพื้นฐาน

บันทึกฐานข้อมูลสมาชิก       ตรวจสอบรายชื่อสมาชิก

ทีมผู้ประเมิน ชัยภูมิ กลุ่ม 2             ทีมผู้ประเมิน นครราชสีมา กลุ่ม 2

การวิคราะห์ SAR(ท่านสุวรรณ)

ดาวน์โหลด SAR ชัยภูมิ กลุ่มที่ 2 

าวน์โหลด SAR นครราชสีมา กลุ่มที่ 2 

ประกาศ สมศ.130/2563

ประกาศ สมศ. 131/2563

Clipการประชุมออนไลน์ สมศ. 12 มิถุนายน 2563 

ดาวน์โหลด Chrome          ดาวน์โหลด firefog          ดาวน์โหลด Edge  

ดาวน์โหลดเอกสารการประเมิน ศพด.       ดาวน์โหลดเอกสารการประเมินขั้นพื้นฐาน

ตัวอย่างการทำแผนประเมินออนไลน์(ท่านสุวรรณ)แบบทดสอบมาตรฐานด้านผู้เรียน

กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ (20 กุมภาพันธ์ 2561)

แนวทางประเมินคุณภาพภายใน ตามมาตรฐานปี 2561 (สพฐ.)

ประกาศแนวดำเนินการของสพฐ ที่ ศธ 04004/ว.1010เรื่องให้ใช้มาตรฐาน ปฐมวัย/ขั้นพื้นฐาน/การศึกษาพิเศษ

หนังสือจากสพฐ. ที่ ศธ 04004/ว.1264


เอกสารด้านล่างนี้ใช้ศึกษาประกอบเป็นแนวทางเท่านั้น 

ส่วนแนวปฏิบัติให้ดำเนินการตาม กฎกระทรวงฯ  2561

สืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม