ศน.ดร.เฉลิม  จักรชุม
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนามาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม  
โทร.091-061-1214

กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ (20 กุมภาพันธ์ 2561)
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ( 6 สิงหาคม  2561)
ประกาศแนวดำเนินการของสพฐ ที่ ศธ 04004/ว.1010
หนังสือจากสพฐ. ที่ ศธ 04004/ว.1264