ศน.ดร.เฉลิม  จักรชุม

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนามาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม  

โทร.091-061-1214


กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ (20 กุมภาพันธ์ 2561)

แนวทางประเมินคุณภาพภายใน ตามมาตรฐานปี 2561 (สพฐ.)

ประกาศแนวดำเนินการของสพฐ ที่ ศธ 04004/ว.1010เรื่องให้ใช้มาตรฐาน ปฐมวัย/ขั้นพื้นฐาน/การศึกษาพิเศษ

หนังสือจากสพฐ. ที่ ศธ 04004/ว.1264

เอกสารด้านล่างนี้ใช้ศึกษาประกอบเป็นแนวทางเท่านั้น 

ส่วนแนวปฏิบัติให้ดำเนินการตาม กฎกระทรวงฯ  2561

คะแนน Top 10 ผลการทดสอบ O-์NET 2561  (ภาพรวมจังหวัด)

ชื่อโรงเรียน   E M sci T เฉลี่ย ลำดับที่
อนุบาลโสธิญา 53.09 61.62 49.6 62.6 56.73 1
บ้านนาราชควาย 45.5 63.5 47.15 67.18 55.83 2
บ้านโนนกุง 49.38 45 54.13 68 54.13 3
อนุบาลนครพนม 50.32 52.2 49.25 63.78 53.89 4
บ้านตาลปากน้ำ 50.25 43 51.85 69.1 53.55 5
เซนต์ยอแซฟนาแก 51.91 47.09 47.92 62.29 52.30 6
บ้านโพน 62.73 36.82 44.09 63.18 51.71 7
บ้านนาสีนวล 40 58 40.2 65.3 50.88 8
บ้านดอนดู่ 31.94 55.56 48.78 65.58 50.47 9
บ้านหนองกุง 50.63 48.75 36.13 64.81 50.08 10

    

เปรียบเทียบคะแนนย้อนหลัง 3 ปี 

O-NET ป.6 O-NET  ป. 6
กลุ่มสาระ 2559 2560 2561 ผลต่าง2ปี ร้อยละ
ภาษาไทย 48.77 41.95 51.54 9.59 18.61
ภาษาอังกฤษ 29.22 30.16 33.32 3.16 9.48
คณิตศาสตร์ 34.86 32.98 31.9 -1.08 -3.39
วิทยาศาสตร์ 38.1 36.13 37.4 1.27 3.40
             


ภาพรวมโรงเรียนเอกชนในสังกัด ศธจ.นครพนม 

โรงเรียน ไทย คณิต อังกฤษ วิทย์ เฉลี่ย ลำดับ 
อนุบาลโสธิญา 62.6 61.62 53.09 49.6 56.7275 1
เซนต์ยอแซฟนาแก 62.29 47.09 51.91 47.92 52.3025 2
เซนต์ยอแซฟศรีสงคราม 58.67 38.93 46.71 42.54 46.7125 3
สันตยานันท์ 57.11 37.98 45.3 43.66 46.0125 4
อนุบาลประยูรศรี 57.04 32.93 37.24 41.19 42.1 5
ธาตุพนมดรุณพัฒน์ 53.93 32.93 40.49 39.33 41.67 6
อนุบาลเชษฐานงนุช 55.21 32.29 35.14 40.73 40.8425 7
เรณูนครพิกุลแก้ว 49.86 33.61 36.39 37 39.215 8
ตงเจี่ย 47.09 26.72 28.48 34.45 34.185 9


เปรียบเทียบ  60 - 61  เฉพาะโรงเรียนเอกชนในสังกัด ศธจ.นครพนม

โรงเรียน ไทย คณิต อังกฤษ วิทย์ เฉลี่ย ผลต่าง คิดเป็น
2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 ย้อนหลัง 2 ปี ร้อยละ
อนุบาลโสธิญา 58.00 62.60 67.73 61.62 49.89 53.09 50.55 49.60 56.54 56.73 0.18 0.33
เซนต์ยอแซฟนาแก 48.60 62.29 45.00 47.09 41.48 51.91 44.37 47.92 44.86 52.30 7.44 16.58
เซนต์ยอแซฟศรีสงคราม 46.30 58.67 39.33 38.93 41.67 46.71 37.23 42.54 41.13 46.71 5.58 13.57
สันตยานันท์ 46.59 57.11 36.70 37.98 41.38 45.30 42.58 43.66 41.81 46.01 4.20 10.04
อนุบาลประยูรศรี 48.55 57.04 32.67 32.93 30.08 37.24 34.45 41.19 36.44 42.10 5.66 15.54
ธาตุพนมดรุณพัฒน์ 46.02 53.93 34.56 32.93 34.91 40.49 39.76 39.33 38.81 41.67 2.86 7.36
อนุบาลเชษฐานงนุช 44.40 55.21 32.39 32.29 31.74 35.14 37.20 40.73 36.43 40.84 4.41 12.10
เรณูนครพิกุลแก้ว 40.37 49.86 28.33 33.61 33.44 36.39 33.69 37.00 33.96 39.22 5.26 15.48
ตงเจี่ย 40.48 47.09 29.10 26.72 26.64 28.48 37.56 34.45 33.45 34.19 0.74 2.21