แบบทดสอบมาตรฐานด้านผู้เรียน

กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ (20 กุมภาพันธ์ 2561)

แนวทางประเมินคุณภาพภายใน ตามมาตรฐานปี 2561 (สพฐ.)

ประกาศแนวดำเนินการของสพฐ ที่ ศธ 04004/ว.1010เรื่องให้ใช้มาตรฐาน ปฐมวัย/ขั้นพื้นฐาน/การศึกษาพิเศษ

หนังสือจากสพฐ. ที่ ศธ 04004/ว.1264


เอกสารด้านล่างนี้ใช้ศึกษาประกอบเป็นแนวทางเท่านั้น 

ส่วนแนวปฏิบัติให้ดำเนินการตาม กฎกระทรวงฯ  2561

สืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม